Privacyverklaring

Stress Prevent hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stress Prevent houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Stress Prevent is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover dan kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en cliënten

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Dit doen wij met verschillende doelen:

 • Het leveren van een behandeling Fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
 • U of uw (huis)arts te kunnen contacten indien dit nodig is ( alleen na uw toestemming ).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • Om u digitale dienstverlening te verbeteren
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.

Stress Prevent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals o.a. gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.